Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một trong các thì quan trọng trong phần cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Bởi chúng được dùng khá nhiều trong công việc và cuộc sống. Tuy Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử …

Read More