Improving IELTS listening skills for ATC students of Banking Academy

Improving IELTS listening skills for ATC students of Banking Academy

IELTS listening skills for ATC student of banking academy 1. Listening perspectives 1.1. Listening definitions Howatt and Dakin (1974) believe that listening refers to the ability of a person to identify and understand what others are saying and this is

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – present perfect continuous là một trong 12 thì trong Tiếng Anh.  Trong quá trình luyện thi IELTS, một số bạn vẫn nhầm lẫn giữa thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn và Hiện tại hoàn thành

Phân biệt Countable và Uncountable nouns trong IELTS

Phân biệt Countable và Uncountable nouns trong IELTS

Lúng túng trong việc phân biệt countable và uncountable nouns khiến bạn nhầm lẫn khi chia động từ và sử dụng lượng từ, dẫn đến sai sót trong bài thi IELTS. Cùng tuhocielts ôn lại điểm ngữ pháp này để