Phân biệt cách dùng both, both of, neither, neither of, either và either of

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Both, both of, neither, neither of, either either of đều là những từ được sử dụng khi nói đến hai sự vật, sự việc, đối tượng nào đó. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đôi lúc lại gây khó dễ cho người học vì bản thân những từ này cũng có những sự khác biệt nhất định.

Phân biệt cách dùng both, both of, neither, neither of, either và either of
Phân biệt cách dùng both, both of, neither, neither of, either và either of


Vì lý do đó, tuhocielts.vn sẽ giúp bạn học phân biệt cách dùng both, both of, neither/ neither of, either/ either of trong bài viết này.

1. Nghĩa của both, neither và either

Trước khi đến với bài học chính, ta cần hiểu rõ nghĩa của các từ trên. Các từ trên có nghĩa như sau:

 • ‘Both’ mang nghĩa là cả hai, cái này và cái kia được dùng để đề cập hai sự vật, sự việc hay đối tượng trước đó.
 • ‘Neither’ mang nghĩa là không phải cái này cũng không phải cái kia. Neither là dạng phủ định của ‘both’ và đi kèm với một động từ số ít ở thể khẳng định.
 • ‘Either’ mang nghĩa là hoặc là cái này hoặc là cái kia được sử dụng kèm theo với động từ ở dạng số ít khẳng định và dùng chính yếu trong câu hỏi và câu phủ định.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng both, neither và either

Cách dùng both, neither và either
Cách dùng both, neither và either

Both, neither, either hay được sử dụng khi nhắc đến 2 thứ gì đó có thể là sự vật, sự việc hay đối tượng. Những từ này được kèm theo với một danh từ như ‘both pens’, ‘neither pen’, …
Ví dụ:

 • Both restaurants are very good.
 • Neither restaurant is expensive.
 • We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).

Ngoài ra, bạn cũng được phép dùng both, neither, either một mình mà không có bất kỳ danh từ nào theo sau.
Ví dụ:

 • I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (hoặc I liked both of them).
 • ‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’
 • ‘Do you want to tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind.

Xem thêm các bài viết sau:

3. Cách dùng both of, neither of và either of

Both of / neither of / either of + the/ these / my / Jean’s … + Noun

Ta có thể dùng ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … nhưng ‘both of restaurants’ là không được phép sử dụng.

 • Both of these restaurants are very good.
 • Neither of these restaurants we went to was (or were) expensive.
 • I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other).

 • Ngoài ra có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’.
  Ví dụ:
 • Both my parents are from Egypt = Both of my parents

Bên cạnh đó, có thể dùng both of / neither of / either of + us/ you/ them

Ví dụ:

 • Can either of you speak Russian?
 • I asked to people the way to the station, but neither of them could help me.

Việc dùng ‘both of’ trước us/ you/ them là bắt buộc, không dùng ‘both’
Ví dụ:

 • Both of us were very tired. (không dùng Both us were …).

‘neither of …’ + động từ số ít hoặc số nhiều.

 • Neither of the children wants / want to go to bed.

4. Both … and … / neither … nor … / Either … or …

Cách dùng both, neither và either
Cách dùng Both … and … / neither … nor … / Either … or …
 • Both … and …: Cấu trúc này tương đương với “not only…but also…” (không những…mà còn…)
  Ví dụ: 
 • Both Chris and Paul were intelligent.
 • I was both tired and hungry when I arrived home.
 • Cấu trúc: BOTH OF + OBJECT PRONOUN
 • “Object Pronoun” là đại từ tân ngữ bao gồm các từ như me, you, her, him, it, them, you, us. Tuy nhiên, đối với Both là từ chỉ hai người trở nên nên tân ngữ ở đây ta sử dụng you, them, us.
  Ví dụ: He invited both of us to his wedding (Anh ấy mời cả hai chúng tôi đến dự đám cưới).
 • Chicken soup and spaghetti are really good. I like both of them (Súp gà và mì Ý thực sự rất ngon. Tôi thích cả hai món.)
 • Both of you follow me to the principal’s office now (Cả hai cậu theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.)

“Neither…nor” được sử dụng như một từ nối (conjunction) và trái nghĩa của nó là cấu trúc “both…and…”. Có nghĩa là “không…không”
Ví dụ:

 • Neither Chris and Paul came to the party.
 • There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

“either…or…” cũng được sử dụng như một từ nối (conjunction) có nghĩa la “cũng…cũng”
Ví dụ:

 • I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.
 • Either you apologize, or I’ll never speak to you again.

Xem thêm bài viết sau:

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 – Mệnh đề If: Cấu trúc & bài tập chi tiết

Câu hỏi Đuôi (Tag question) Ngữ pháp tiếng Anh và bài tập đáp án chi tiết

101 Bài tập thì Quá khứ đơn có đáp án chi tiết ôn thi tiếng Anh hiệu quả

5. Bài tập vận dụng

Bài tập áp dụng
Bài tập áp dụng

1. Hoàn thành các câu sau với both/neither/either

 1. “Do you want tea or coffee?” “Either. I don’t mind.”
 2. “What day is it today – the 18th or the 19th ?” ” ….. It is the 20th.”
 3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland.
 4. B: We went to ….. A week in Scotland and a week in Ireland.
 1. “Where shall I phone, in the morning or afternoon?” ” ….. I’ll be in all day.”
 2. “Where is Liz? Is she at work or home?” ” ….. She’s away on holiday.”

2. Hoàn thành các câu sau với both…and, either…or hoặc neither…nor

 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late.
 2. He didn’t write and he didn’t phone. He neither wrote nor phoned.
 3. Joe is on holiday and so is Sam. …………………………………
 4. Joe hasn’t got a car. Sam hasn’t got one either. …………………………………
 5. Brian doesn’t watch TV and he doesn’t read the newspaper………………………………….
 6. It was a boring film. It was long too. The film …………………………
 7. Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two. That man’s name …………………..
 8. I haven’t got time to go on holiday. And I haven’t got the money. I’ve got………………………..
 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We ………………………………

3. Đáp án

Bài 1:

2. Neither

3. both

4. Either

5. Neither

Bài 2:

3.  Both Joe and Sam are on holiday.

4. Neither Joe nor Sam has got a car.

5. Brian neither watches TV nor reads newspapers.

6. The film was both boring and long.

7. That man’s name is either Richard or Robert.

8. I’ve got neither the time nor the money to go on holiday.

9. We can leave either today or tomorrow.

Trên đây là bài viết Phân biệt cách dùng both, both of, neither, neither of, either và either of, tuhocielts.vn hy vọng bạn học sẽ có cái nhìn rõ ràng và dễ dàng hơn tron việc dùng các từ trên.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.