Passive voice – Câu bị động theo các thì, bài tập có đáp án

Passive voice- Bài tập câu bị động có đáp án

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bản về hành trình chinh phục đề thi TOEIC. Các bài tập câu bị động – passive voice có đáp án theo từng thì để các bạn vừa học vừa thực hành làm bài tập có đáp án chi tiết dễ tiếp thu hơn

Key tìm kiếm bài viết về câu bị động: bài tập về câu bị động, bài tập câu bị đông có đáp án, chuyển các câu sau sang câu bị động, bài tập câu bị động có đáp án, bài tập viết lại câu bị động

I. CÂU BỊ ĐỘNG LÀ GÌ?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là hành động đó. Theo mỗi thì sử dụng thì cấu trúc của câu bị động cũng thay đổi theo.

Câu bị động là 1 trong những cấu trúc cơ bản không thể bỏ qua nếu bạn đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong TOEIC/IELTS/ Tiếng anh. Cùng tự học IETLS tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Câu bị động (Passive Voice) được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.

Xem thêm bài viết được nhiều người tìm kiếm nhất:

Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu trúc câu chủ động là:

S + V + O

Công thức passive voice chung:

S + be + V3


Cấu trúc câu bị động ở dạng thì nào thì chia tobe theo thì đó mà các bạn cùng tìm hiểu dưới đây. 

Nếu câu có động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì thường sẽ dùng tân ngữ đó chuyển thành chủ ngữ bị động. Trong trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

1. Nếu S – chủ ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không cần đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night. (Bọn chúng lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là người hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành động thì dùng chuyển sang bị động sẽ dùng ‘by’

E.g: She is making a cake => A cake is being made by her.

➤ Gián tiếp gây ra hành động thì dùng ‘with’

E.g: A door is opened with a key

Câu bị động trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

1. Câu bị động thì hiện tại

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện tại tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are +  being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại hoàn thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his car for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His car has been washed by him for hours.

2. Câu bị động thì quá khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/ were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/ were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/ were +  being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ hoàn thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu bị động thì tương lai 

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be +  being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow. 
Tương lai hoàn thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the end of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the end of January.

4. Câu bị động sử dụng động từ khuyết thiếu

 Riêng với động từ khuyết thiếu, công thức của câu bị động có sự khác biệt một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)


Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng đặc biệt:

Need + Ving = Need to be + V3

cau-bi-dong-trong-ielts-tuhocielts
các dạng đặc biệt câu bị động

Bài tập câu bị động( PASSIVE-VOICE) Phần 01

Sau đây là bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động
bài tập câu bị động cơ bản
bài tập chuyển câu chủ động thành câu bị động
Các bài tập chuyển về câu bị động

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động.

Bài tập chuyển câu sau sang câu bị động

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket to the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going to buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to the customer.

9. The board awarded the first prize to the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards to your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas and some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

1. When will you do the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Xem thêm ngay về bài tập khác:

Exercise 3: Cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

bài tập câu bị động
bài tập câu bị động

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, and cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (10-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

ĐÁP ÁN bài tập câu bị động ( PASSIVE-VOICE ) phần 01

Exercise 1

1. This dish is brought to me by the waiter.

2. These postcards are sent to us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown to the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the shop assistant.

9. The first prize was awarded to the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going to be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. illustrates

2. shows

3. are mixed

4. are crushed

5. is then mixed

6. is ground

7. is produced

8. is packaged

9. are used

10. consists


Bài tập câu bị động( PASSIVE-VOICE) Phần 02

EXERCISE 4: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG

1. I had my nephew paint the gate last week.

2. She will have Peter wash her car tomorrow.

3. They have her tell the story again.

4. John gets his sister to clean his shirt.

5. Anne had had a friend type her composition.

6. Rick will have a barber cut his hair.

7. I will get the dressmaker to make a new dress.

8. He had a mechanic repair his car.

9. She often gets the technician to maintain the heater.

10. They had the police arrest the shoplifter.

11. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

12. I must have the dentist check my teeth.

13. She will have a veterinary surgeon examine her dog.

14. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

15. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

Đáp án bài tập exercise 04

1. I had the gate painted last week.

2. She will have her car washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne has had her composition typed.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He had his car repaired.

9. She often gets the heater maintained.

10. They had the shoplifter arrested.

11. Are you going to have your shoes repaired?

12. I must have my teeth checked.

13. She will have her dog examined.

14. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

15. The Greens had their carpet cleaned.

EXERCISE 5: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG

1. Tam learns English everyday.

2. Mr.Pike bought a new car yesterday.

3. Tam is reading a book now.

4. They can’t make tea with cold water.

5. The chief engineer was instructing all the workers of the plant.

6. Somebody has taken some of my book away.

7. They will hold the meeting before the may day.

8. They have to repair the engine of the car

9. The boys broke the window and took away some pictures.

10. People spend a lot of money on advertising everyday.

11. They may use this room for the classroom.

12. The teacher is going to tell the story.

13. Mary is cutting the cake with a sharp knife.

14. They have provided the victims with food and clothing.

15. You mustn’t use this machine after 5.30pm.

16. They told the new students where to sit.

17. John used to visit Mr.Cole at weekends.

18. She ought to do all the housework.

19. My mother had written the letter before 1985.

20. I’m cleaning my room.

21. They should phone her before the meeting.

22. My mother was making a cake when I came home.

23. Someone has stolen his car.

24. Police were questioning Tom.

25. He opens the mails every morning.

26. They are building a new school in this town.

27. The fire has destroyed many houses.

28. We finished the job by 10 o’ clock.

29. They close the museum on Monday.

30. The police stopped us on our way to school.

31. People speak English all over the world.

32. They will build a new school next year.

33. John will deliver the letter.

34. He must do it right now.

35. You should finish the report now.

36. We shall discuss the matter in the afternoon.

37. People must not leave bicycle in the hall.

38. Parents should give children a lot of love.

39. Mr.Brown will fly a plane easily.

40. They made him work all day.

41. You needn’t do all the homework.

42. He had to finish his work on time.

43. He used to borrow my pen.

44. Somebody has taken my briefcase.

45. Mr.Brian saw the accident.

46. The mad dog bit the little boy.

Đáp án exercise 05

1. English is learned by Tam everyday.

2. A new car was bought by Mr. Pike yesterday.

3. A book is being read by Tam now.

4. Tea can’t be made with cold water.

5. All the workers of the plant were instructed by the chef engineer.

6. Some of my books have been taken away.

7. The meeting will be held before the may day.

8. The engine of the car has to be repaired.

9. The window was broken and some pictures were took away by the boys.

10. A lot of money is spent everyday.

11. This room may be used for the classroom.

12. The story is going to be told by the teacher.

13. The cake is being cut with a sharp knife by Mary.

14. The victims have been provided with food and clothing.

15. The machine mustn’t be used after 5.30pm.

16. The new student were told where to sit.

17. Mr. Cole used to be visited by John at weekends.

18. All the housework ought to be done.

19.The letter had been written by my mother before 1985.

20. My room is being cleaned.

21. She should be phoned before the meeting.

22. A cake was being made by my mother when I cam home.

23. His car has been stolen.

24. Tom was being questioned by police.

25. The mails are opened every morning.

26. A new school is being built in this town.

27. Many houses have been destroyed by the fire.

28. The job was finished by 10 o’ clock.

29. The museum is closed on Monday.

30. We were stopped by the police on our way to school.

31. English is spoken all over the world.

32. A new school will be built next year.

33. The letter will be delivered by John.

34. It must be done right now.

35. The report should be finished right now.

36. The matter will be discussed in the afternoon.

37. Bicycle mustn’t be left in the hall.

38. Children should be given a lot of love.

39. A plane will be flown by Mr.Brown easily.

40. He was made work all day.

41. The homework needn’t be done

42. His work had to be finished on time.

43. My pen used to borrowed

44. My briefcase has been taken.

45. The accident was seen by Mr.Brian.

46. The little boy was bitten by the mad dog

EXERCISE 6. Find the mistake in these sentences and fix the mistake.

1. Five suspects (A) have be (B) arrested (C) by the (D) police.

2. He was ordered (A) by the (B) doctor to (C) take an (D) long rest.

3. A (A) dancing class (B) was start (C) last week (D).

4. He were found (A) in the (B) forest by (C) the (D) police.

5. A (A) car is (B) going to been (C) bought (D) tomorrow.

6. These drugs are (A) be (B) destroyed (C) by police (D).

7. I’m from (A) Russia and (B) my family born (C) there (D).

Đáp án:

1 – B (be thành been) ; 2 – D (an thành a) ; 3 – C (start thành started) ; 4 – A (were found thành was found) ;

5 – C (been thành be) ; 6 – A (are thành will) ; 7 – C (born thành was born)

EXERCISE 7. Circle the best answer.

1. My room _________________________ in the house by her now.

A. is being cleaned

B. are being cleaned

C. will be cleaned

D. would be cleaned

2. Tom ___________________________ by Mary since 10 o’clock.

A. has operated

B. have been operated

C. has been operated

D. All are wrong.

3. Someone __________________ to take his place.

A. must be find

B. might be find

C. should be finds

D. must be found

4. 20 demonstrators ________________________ by the police.

A. was arrested

B. were arrested

C. was arresting

D. A & B

5. That book ______________________ by Tom yesterday.

A. were bought

B. bought

C. A & B

D. was bought

6. Much of the city ______________________ by fire in the 17th century.

A. was destroyed

B. is destroyed

C. are destroyed

D. were destroyed

7. Work _________________________ by the teacher.

A. are being watched

B. was being watched

C. is being watched

D. B & C

8. My house __________________ red and blue.

A. are painted

B. is painted

C. was painted

D. All are wrong.

9. The grain _________________ to the factory, where it _______________ and ____________________.

A. are taken / cleaned / is checked

B. is taken / is cleaned / is checked

C. was taken / was cleaned / was checked

D. is taken / is cleaned / checked

10. Jag Niwas _______________________ by Prince Maharana Jagat Singh II.

A. were built

B. are built

C. was built

D. is built

11. The wall _______________________ before you paint it.

A. must be cleaned

B. should cleaned

C. might been cleaned

D. No answer is right

12. The Garden of Clear Ripples ___________________ by The Qing Emperor Quinlong in the middle of the 16th century.

A. designed

B. was designed

C. were designed

D. B & C

13. This computer _________________________ to use

A. will be continued

B. would continued

C. should continue

D. must continues

14. A lot of food _____________________ these days.

A. are thrown

B. were thrown

C. is thrown

D. was thrown

Đáp án

1 – A ; 2 – C ; 3 – D ; 4 – B ; 5 – D ; 6 – D ; 7 – C ;

8 – C ; 9 – D ; 10 – C ; 11 – A ; 12 – B ; 13 – A ; 14 – C

Xem thêm:

101 câu luyện tập về dạng bị động hay có đáp án

I. Chuyển các câu sau sang câu bị động

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science and technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have to repair the engine of the car.

17. The boys broke the window and took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

19. Teacher is going to tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food and clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalk board.

II. Chuyển các câu hỏi dạng đảo Có/ Không sang câu bị động

26. Do they teach English here?

27. Will you invite her to your wedding party?

28. Has Tom finished the work?

29. Did the teacher give some exercises?

30. Have they changed the window of the laboratory?

31. Is she going to write a poem?

32. Is she making big cakes for the party?

33. Are the police making inquires about the thief?

34. Must we finish the test before ten?

35. Will buses bring the children home?

36. Have you finished your homework?

III. Chuyển các câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi “H/ WH” sau sang câu bị động

37. Why didn’t they help him?

38. How many games has the team played?

39. Where do people speak English?

40. Who are they keeping in the kitchen?

41. How can they open this safe?

42. What books are people reading this year?

43. How did the police find the lost man?

44. Who look after the children for you?

45. How long have they waited for the doctor?

46. What time can the boys hand in their papers?

47. Who lend you this book?

48. How many marks does the teacher give you?

IV. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động

49. They paid me a lot of money to do the job.

50. The teacher gave each of us two exercise books.

51. Someone will tell him that news.

52. They have sent enough money to those poor boys.

53. They have given the women in most countries in the world the right to vote.

V. Chuyển các câu với động từ tường thuật sau sang câu bị động

54. They think that he has died a natural death.

55. Some people believe that 13 is an unlucky number.

56. They say that John is the brightest student in class.

57. They reported that the President had suffered a heart attack.

58. I knew that they had told him of the meeting.

59. They declared that she won the competition.

60. They rumored the man was still living.

61. People think that Jack London’s life and writing’s represent the American love of adventure.

62. They reported that the troops were coming.

63. People believed that the earth stood still.

VI. Chuyển các câu với động từ chỉ nhận thức sau sang câu bị động

64. I have heard her sing this song several times.

65. People saw him steal your car.

66. The teacher is watching the work.

67. He won’t let you do that silly thing again.

68. People don’t make the children work hard.

69. They made him work all day.

70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.

71. The terrorists made the hostages lie down.

72. Police advise drivers to use an alternative route.

73. She helps me to do all these difficult exercises.

VII. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

74. Toshico had her car (repair) by a mechanic.

75. Ellen got Marvin (type) her paper.

76. We got our house (paint) last week.

77. Dr Byrd is having the students (write ) a composition.

78. Mark got his transcripts (send) to the university.

79. Maria is having her hair (cut) tomorrow.

80. Will Mr. Brown have the porter (carry) his luggage to his car?

VIII. Chuyển các câu sau đây sang câu bị động

81. He writes a report daily.

82. They are preparing a gift for their mother.

83. My aunt was cooking a vegetarian dish 

84. He is going to repair his son’s bicycle this afternoon.

85. We have washed all the dirty glasses just a few minutes before he comes.

86. My family will buy a special present for our grandfather on the occasion of his birthday.

IX. Viết lại câu chủ động từ các câu bị động đã cho

87. Many letters have been written.

88. A refrigerator was bought by my father yesterday.

89. English has been taught at this school by him for 1 year.

90. Flowers are going to be bought to decorate his house by him.

91. A shirt will have been made until my birthday by my mother.

X. Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

92. When will you do the work?

93. How are you going to deal with this problem?

94. How do you spend this amount of money?

95. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

96. How did the police find the lost man?

XI. Cho dạng đúng của từ

97. A bottle was ________ (throw) outsides last night by him.

98. This fan has already ________ (fix) by my father.

99. Now, a test ________ (do) by him to prepare for his exam.

100. Finally, the key ________ (find).

101. They were very worried that the work would not ________(finish).

Đáp án 101 câu luyện tập câu bị động

I. Chuyển các câu sau sang câu bị động

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. The human life has completely been changed with science and technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought home by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the car has to be repaired.

17. The window was broken and some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going to be told by teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food and clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

II. Chuyển các câu hỏi dạng đảo Có/ Không sang câu bị động

26. Is English taught here?

27. Will she be invited to your wedding party?

28. Has the work been finished by Tom?

29. Were some exercises given by the teacher?

30. Has the window of the laboratory been changed?

31. Is a poem going to be written?

32. Are big cakes being made for the party?

33. Are inquires about the thief being made by the police?

34. Must the test be finished before ten?

35. Will the children be brought home with buses?

36. Has your homework been finished?

III. Chuyển các câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi “H/ WH” sau sang câu bị động

37. Why wasn’t he helped?

38. How many games have been played by the team?

39. Where is English spoken?

40. Who are being kept in the kitchen?

41. How can this be opened safe?

42. What books are being read this year?

43. How was the lost man found by the police?

44. By whom are the children looked after for you?

45. How long has the doctor been waited for?

46. What time can their papers be handed in by the boys?

47. By whom is this book lent?

48. How many marks are given to you by the teacher?

IV. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động

49. I was paid a lot of money to do the job.

50. Each of us was given two exercise books by the teacher.

51. He will be told that news.

52. Those poor boys have been sent enough money.

53. The women in most countries in the world have been given the right to vote.

V. Chuyển các câu với động từ tường thuật sau sang câu bị động

54. He is thought to have died a natural death.

55. 13 is believed to be an unlucky number.

56. John is said to be the brightest student in class.

57. The President was reported to have suffered a heart attack.

58. They were known to have told him of the meeting.

59. She was declared to win the competition.

60. The man was rumored to be still living.

61. Jack London’s life and writing is thought to represent the American love of adventure.

62. The troops were reported to be coming.

63. The earth was believed to stand still.

VI. Chuyển các câu với động từ chỉ nhận thức sau sang câu bị động

64. She has been heard to sing this song several times.

65. He was seen to steal your car.

66. The work is being watched by the teacher.

67. You won’t be let to do that silly thing again.

68. The children are made to work hard.

69. He was made to work all day.

70. The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective.

71. The hostages were made to lie down by the terrorists.

72. Drivers are advised to use an alternative route by police.

73. I am helped to do all these difficult exercises.

VII. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

74. repaired

75. to type

76. painted

77. write

78. sent

79. cut

80. carry

VIII. Chuyển các câu sau đây sang câu bị động

81. A reports is written by him daily.

82. A gift is being prepared for their mother.

83. A vegetarian dish was being cooked for her family by her aunt.

84. his son’s bicycle is going to be repaired this afternoon.

85. All the dirty glasses have been washed just a few minutes before he comes.

86. A special present will be bought for our grandfather on the occasion of his birthday.

IX. Viết lại câu chủ động từ các câu bị động đã cho

87. I have written many letters.

88. My father bought a refrigerator yesterday.

89. He has taught English at this school for 1 year.

90. He is going to buy flowers to decorate his house.

91. My mother will have made a shirt until my birthday.

X. Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

92. When will the work be done?

93. How is this problem going to be dealt with?

94. How is this amount of money spent?

95. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

96. How was the lost man found by the police?

XI. Cho dạng đúng của từ

97. thrown

98. been fixed

99. is done

100. has been found

101. be finished

About Tự Học IELTS

sinh viên chuyên ngành marketing, học tiếng anh và chia sẻ tài liệu tiếng anh IELTS miễn phí

View all posts by Tự Học IELTS →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *