Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh hay – Cách kết thúc và giới thiệu

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Với mỗi phần trình bày tại một buổi thuyết trình tiếng Anh, bạn cần có sự mở đầu nhằm tạo hứng thú cho người theo dõi, đặt vấn đề sao cho hợp lý nhất. Vậy bạn đã biết cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh? Hãy cùng tuhocielts.vn thực hiện theo 4 bước sau đây nhé! 

1. Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh
Cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh

Xem thêm:

Phần giới thiệu có lẽ là phần quan trọng nhất trong một bài thuyết trình tiếng Anh. Đây là phần gây những ấn tượng đầu tiên cho người nghe đối với bài thuyết trình của bạn. Bạn nên thực hiện những bước sau:

 1. Chào các khán giả
 2. Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình tiếng Anh
 3. Phác thảo cấu trúc của bài thuyết trình tiếng Anh
 4. Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi

Sau đây đưa ra các ví dụ về các cấu trúc ngôn ngữ cho từng bước trong phần giới thiệu:

1.1. Chào khán giả

 • Good morning, ladies and gentlemen (Xin chào quý vị)·
 • Good afternoon, everybody (Xin chào mọi người)

1.2. Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình tiếng Anh

 • I am going to talk today about…(Hôm nay tôi sẽ nói về)·
 • The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)·
 • I’m going to take a look at… (Tôi sẽ xem xét về…)·
 • I’m going to give you some facts and figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số…)·
 • I’m going to concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…)·
 • I’m going to fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử của…)·
 • I’m going to limit myself to the question of… (Tôi sẽ tự giới hạn cho câu hỏi về…)

1.3. Phác thảo cấu trúc của bài thuyết trình tiếng Anh

 • My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi có ba phần.)·
 • My presentation is divided into three main sections. (Bài thuyết trình của tôi được chia làm ba phần chính.)·
 • Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…)
 • To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)

1.4. Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi

 • Do feel free to interrupt me if you have any questions.(Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào.)·
 • I’ll try to answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.)·
 • I plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)·
 • There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.)·
 • I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình sau bài thuyết trình.)

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Phần thuyết trình tiếng Anh chính

Thuyết trình tiếng Anh
Thuyết trình tiếng Anh

Phần này cần được tổ chức tốt, phân chia hợp lý.

Trong bài thuyết trình tiếng Anh, khá cần thiết để nhắc lại cho người nghe về lợi ích của những gì mà bạn đang nói. Bạn có thể dùng các mẫu sau:

 • As I said at the beginning…(Như tôi đã nói lúc đầu…)
 • This, of course, will help you (to achieve the 20% increase). (Điều này, tất nhiên, sẽ giúp quý vị (đạt được mức tăng 20%))
 • As you remember, we are concerned with…(Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…)
 • This ties in with my original statement… (Điều này trong quan hệ với tuyên bố ban đầu của tôi…)
 • This relates directly to the question I put to you before…(Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị trước khi… )

Giữ cho khán giả luôn tập trung vào bạn: Hãy nhớ những gì bạn đang nói gần như là mới với khán giả. Bạn đã làm rõ về cấu trúc bài nói của bạn, nhưng phải để khán giả biết khi nào bạn chuyển sang một vấn đề mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách nói right, hoặc OK sẽ giúp cho bài thuyết trình tiếng Anh trở nên ấn tượng. Bạn cũng có thể sử dụng một số các mẫu sau:

 • I’d now like to move on to…(Bây giờ tôi muốn chuyển sang…)
 • I’d like to turn to…(Tôi muốn chuyển sang…)
 • That’s all I have to say about…(Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)
 • Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…)

Nếu bạn có làm mục lục, thì hãy luôn xem lại để làm khán giả luôn tập trung vào bài thuyết trình tiếng Anh của bạn. Ngoài ra, bằng cách liếc nhìn mục lục cũng sẽ giúp khán giả nhận ra rằng bạn có lẽ sắp chuyển sang vấn đề mới.

Điều quan trọng là phải đưa ra những yếu tố minh họa cho khán giả. Bạn có thể dùng các cấu trúc sau:

 • This graph shows you…(Đồ thị này cho quý vị thấy…)
 • Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
 • If you look at this, you will see…(Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)
 • I’d like you to look at this…(Tôi muốn quý vị xem xét…)
 • This chart illustrates the figures…(Biểu đồ này minh họa các số liệu…)
 • This graph gives you a break down of…(Biểu đồ này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…)

Cho khán giả thời gian để hấp thụ các thông tin về mặt thị giác. Sau đó giải thích tại sao những hình ảnh minh họa lại quan trọng bằng cách dùng:

 • As you can see…(Như bạn thấy…)
 • This clearly shows …(Điều này cho thấy rõ ràng…)
 • From this, we can understand how / why…(Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao…)
 • This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu đó khá thú vị…)

Nhớ những điểm mấu chốt trong phần thuyết trình tiếng Anh chính: không vội vã, nhiệt tình, dành thời gian cho các hình ảnh minh họa, duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả, điều chỉnh giọng nói của bạn, thân thiện, giữ cho bài thuyết trình mạch lạc, sử dụng các ghi chú của bạn, đưa ra chỉ dẫn xuyên suốt bài thuyết trình, luôn lịch sự khi gặp phải những câu hỏi khó.

Xem thêm bài viết hay nhất:

3. Phần kết luận của bài thuyết trình bằng tiếng Anh

Phần kết luận để: Tổng hợp, đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp, cảm ơn các khán giả, mời đặt câu hỏi giúp bài thuyết trình tiếng Anh thêm sinh động và chuyên nghiệp.

Các ví dụ về các cấu trúc dùng trong mỗi bước

3.1. Tổng hợp

 • To conclude,… (Để kết luận,…)·
 • In conclusion,… (Kết luận,…)·
 • Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)·
 • So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.)·
 • Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.)·
 • That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… (Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…)·
 • Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…)·
 • So, that was our marketing strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi…)·
 • To summarise, I… (Tóm lại, tôi…) 

3.2. Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp

 • In conclusion, my recommendations are… (Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…)·
 • I therefore suggest/propose/recommend the following strategy. (Vì vậy tôi đề nghị / đề xuất / giới thiệu chiến lược sau.)

3.3. Cảm ơn khán giả

 • In conclusion, my recommendations are… (Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…)·
 • I therefore suggest/propose/recommend the following strategy. (Vì vậy tôi đề nghị / đề xuất / giới thiệu chiến lược sau.)

3.4. Mời đặt câu hỏi

 • Now I’ll try to answer any questions you may have. (Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra.)·
 • Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không ạ?)·
 • Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)·
 • Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)·
 • Are there any final questions? (Còn câu hỏi cuối nào không?)·
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ, nếu có câu hỏi nào, tôi sẽ rất vui để giải đáp hết.)·
 • I’d be glad to answer any questions you might have.  (Tôi rất sẵn lòng các câu hỏi mà quý vị đưa ra.)

4. Lời khuyên khi trả lời câu hỏi

Sau khi thuyết trình tiếng Anh phần tiếp theo sẽ là trao đổi với người nghe bằng tương tác những câu hỏi. Kiểm tra lại xem bạn đã hiểu rõ câu hỏi chưa và dành ít thời gian để nghĩ về câu trả lời. Bằng cách hỏi lại câu hỏi bạn cũng đảm bảo rằng những người tham dự khác cũng hiểu câu hỏi.

 Lời khuyên khi trả lời câu hỏi
Lời khuyên khi trả lời câu hỏi
 • Thank you. So you would like further clarification on our strategy?

Cảm ơn anh. Vậy là anh muốn làm rõ hơn nữa về chiến lược của chúng tôi phải không ạ?

 • That’s an interesting question. How are we going to get voluntary redundancy?

Thật là một câu hỏi thú vị. Làm thế nào mà chúng ta tự nguyện nghỉ việc?

 • Thank you for asking. What is our plan for next year?

Cảm ơn ông đã hỏi. Kế hoạch của chúng tôi trong năm tới là gì?

 • Does this answer your question?

Đây có phải là câu trả lời của anh không

 • Do you follow what I am saying?

Anh có theo kịp những gì tôi nói không?

 • I hope this explains the situation for you.

Tôi hy vọng câu trả lời này giải thích tình huống của anh.

 • I hope this was what you wanted to hear!

Tôi hy vọng câu trả lời này là những gì anh muốn nghe!

Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy nói bạn không biết. Tốt hơn nên thừa nhận không biết điều gì hơn là đoán mò và có thể nói sai. Bạn có thể dùng những mẫu sau

 • That’s an interesting question. I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer.

Đó là một câu hỏi thú vị. Thực ra tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ cố đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này sau.

 • I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps I can get back to you later.

Tôi e là tôi không thể giải đáp ngay lúc này. Có lẽ tôi có thể quay trở lại với anh sau.

 • Good question. I really don’t know! What do you think?

Câu hỏi hay đấy. Tôi thực sự không biết! Anh nghĩ sao?

 • That’s a very good question. However, we don’t have any figures on that, so I can’t give you an accurate answer.

Đó là một câu hỏi rất hay. Tuy nhiên, chúng tôi không có số liệu nào về vấn đề đó cả, vì vậy tôi không thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho anh được.

 • Unfortunately, I’m not the best person to answer that.

Thật không may, tôi không phải là người giỏi nhất để trả lời câu hỏi đó.

Khi bạn cảm thấy khán giả không còn chú tâm vào bài thuyết trình thì hãy diễn đạt lại những gì bạn đã nói:

 • Let me just say that in another way.

Để tôi nói theo cách khác.

 • Perhaps I can rephrase that.

Có lẽ tôi sẽ diễn đạt lại điều đó.

 • Put another way, this means…

Nói cách khác, điều này có nghĩa…

 • What I mean to say is…

Những gì tôi muốn nói là…

 • Can’t remember the word?

Không thể nhớ ngay được phải không ạ?

Lưu ý:

Đừng nói bằng giọng đều đều vì sẽ làm cho người nghe buồn ngủ. Bằng cách thay đổi tốc độ và giọng điệu, bạn sẽ có thể duy trì sự chú ý của khán giả. Nhấn mạnh các từ khóa và tạm dừng đúng lúc – thường là giữa các ý tưởng trong một câu.

Ví dụ:

The first strategy involves getting to know our market (ngừng) and finding out what they want. (ngừng) Customer surveys (ngừng) as well as staff training (ngừng) will help us do this.

Và cũng đừng nói quá nhanh vì sẽ làm cho khán giả không bắt kịp các thông tin mà bạn đưa ra!

5. Cách chọn chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh thú vị

Ngoài việc thuyết trình tốt ra thì chủ đề mà các bạn chọn để thuyết trình cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ. Bởi khi chủ đề phù hợp kết hợp với lối thuyết trình lôi cuốn thì ta mới khiến người nghe chú ý và bị thuyết phục bởi những gì ta trình bày trong buổi đó.

 • Chọn một chủ đề mà bạn có kiến thức: Đừng tự làm khó bản thân bằng việc chọn một chủ đề mà ngay cả bạn cũng không có kiến thức về nó. Bởi vì sẽ không dễ dàng gì khi truyền tải một thông điệp mà bạn không đam mê. Hãy chọn chủ đề mà bản thân bạn am hiểu để từ đó thu hút sự quan tâm hơn của khán giả nhé.
 • Chọn chủ đề nên phù hợp với hoàn cảnh: Chủ đề nên phù hợp với hoàn cảnh. Không thể nào bài thuyết trình học thuật lại mang tính chất giải trí được. Tránh chủ đề gây nhầm lẫn và đi ngược lại với kịch bản và đọc giả.
 • Chọn một chủ đề phù hợp với đối tượng người xem: Chủ đề của bạn càng thu hút được sự tò mò, càng khiến nhiều người tương tác với bài viết hơn khi và chỉ khi bạn đáp ứng đúng nhu cầu của người xem. Ví dụ khi bạn thuyết trình ở một lớp dạy nấu ăn, đối tượng lúc này của bạn hướng đến là các bà mẹ đang đi học nấu ăn thì hãy tìm điều gì đó mà khiến tất cả mọi người trong lớp khi nghe sẽ hứng thú và chăm chú.
 • Chọn một chủ đề nhấn mạnh được mục đích của buổi thuyết trình: Bạn đã từng bị ấn tượng về điều gì đó trong buổi thuyết trình nào chưa? Nếu có thì buổi thuyết trình đó đã nhấn mạnh được mục đích thu hút bạn rồi đấy. Bài thuyết trình nào cũng có mục đích của nó, hãy đặt yếu tố này nên hàng đầu để tránh gây xao lãng bạn nhé.

6. Bài thuyết trình tiếng Anh mẫu theo chủ đề

6.1. Chủ đề về gia đình

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family.
My family includes my mother, father and my little sister.
Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.
Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.
 

Bài thuyết trình tiếng Anh mẫu
Bài thuyết trình tiếng Anh mẫu

Xem thêm bài viết đang được quan tâm:

Bài dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi. Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái của tôi.

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như cái mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình của chúng tôi!

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả chúng ta và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé người trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.

6.2. Chủ đề sự thành công

Bài thuyết trình tiếng Anh về sự thành công dành cho sinh viên năm cuối

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!
Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you. Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams. But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’ But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love. Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business. Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences. Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path. We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field. So stay focused and follow your journey towards success.
Thank You!

Bài dịch:


Kính thưa ngài Hiệu trưởng, các giáo sư kính yêu và các bạn học sinh thân mến
Giống như mọi năm, chúng tôi đã tập họp lại đây một lần nữa để dự buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta có rất nhiều hoạt động vui vẻ bao gồm cả ăn uống, khiêu vũ, tụ tập, v.v.  Ngày này càng trở nên quan trọng hơn với chúng ta vì đây là năm cuối của những sinh viên năm cuối.

Tôi đã được trao cơ hội để tổ chức chương trình năm nay và tôi rất mong muốn gửi tới tất cả mọi người vì đây có lẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nhiều bạn. Về tình cảm, tôi muốn dùng điều này để chia sẻ một số bí mật của thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công của bạn là hoàn thành tốt bài tập đúng hạn, tham dự các bài giảng, không bao giờ bỏ học, duy trì việc đi học cần thiết, tham dự kỳ thi học kỳ và tất nhiên thực hiện công bằng trong kỳ thi. Nhưng cuộc sống trong thực tế là một biển cả mênh mông hơn; thực ra đó là một đại dương, mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đập vào bạn như một viên gạch; nhưng đừng thất vọng. Hãy luôn tin rằng những người không từ bỏ mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn xác định thành công, nhiều bạn có thể nói về ‘tên tuổi, sự nổi tiếng, sự công nhận, có nhà lầu, xe hơi, số dư ngân hàng khủng, …’ Nhưng tôi sẽ nói rằng, việc trình bày về sự thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Điều quan trọng là bạn theo đuổi đam mê và tình yêu của mình. Đừng theo đuổi ước mơ của người khác; thay vì theo đuổi mục tiêu và ước mơ của chính bạn. Vì bạn không phải là người khác; bạn có danh tính và năng lực của mình và làm việc để đạt được thành công thực sự.

Tôi hiểu rằng nhiều bạn thậm chí không phải quyết định về mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm nữa, một số có thể gia nhập vào thế giới doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia kinh doanh cùng gia đình. Mỗi lựa chọn sẽ đem lại triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ phải tập trung vào các hoạt động của mình và không được tưởng tượng kết quả. Đừng chán nản, nếu ban đầu bạn thất bại, hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng cuối cùng thì những sai lầm mang đến cho bạn các bài học quý giá và cũng giúp bạn chọn đúng con đường. Chúng ta đã nghe về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình, chẳng hạn như ‘câu chuyện về kiến cố gắng leo lên núi’ hoặc ‘chậm và chắc chiến thắng cuộc đua’ và nhiều hơn thế nữa. Lý tưởng của tất cả những câu chuyện này nhìn chung đều về việc bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và không có vấn đề gì nếu bạn đang chậm nhưng nếu bạn ổn định, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải tiếp tục cố gắng ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của đất nước chúng ta; bạn cũng phải cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ tiếp theo có thể tiếp bước bước chân của bạn. Hôm nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn quan tâm. Bạn có khả năng giới thiệu những thay đổi và mang lại cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, hãy tập trung và theo dõi hành trình của bạn hướng tới thành công.
Cảm ơn bạn!

Bài viết những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh hay hi vọng rằng bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc chuẩn bị và tổ chức bài thuyết trình bằng tiếng Anh của bạn tốt và hay nhất. Mong rằng danh sách các câu gợi ý của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành tốt bài thuyết trình tiếng Anh một cách xuất sắc nhất.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.