570 từ vựng Academic Word List for IELTS – Tải miễn phí

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Có 570 từ vựng Academic tất cả và hơn 3.000 family words trong bảng dưới đây để các bạn luyện tập. Nghĩa và audio sẽ được chuyển từ Cambridge Dictionary.

I. Bảng xem thêm 570 IELTS Academic words

HeadwordsOther words in the family.Definition
abandonabandoned, abandoning, abandonment,
abandons, e.g.
abandon
abstractabstraction, abstractions, abstractly,
abstracts, e.g.
abstract
academyacademia, academic, academically, academics, academies, e.g.academy
accessaccessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessibleaccess
accommodateaccommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompanyaccompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulateaccumulated, accumulating, accumulation, accumulatesaccumulate
accurateaccuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieveachievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledgeacknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgementsacknowledge
acquireacquired, acquires, acquiring, 
acquisition, acquisitions
acquire
adaptadaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequateadequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent adjacent
adjustadjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrateadministrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adultadulthood, adultsadult
advocateadvocacy, advocated, advocates, advocatingadvocate
affectaffected, affecting, affective, affectively, affects, unaffectedaffect
aggregateaggregated, aggregates, aggregating, aggregationaggregate
aidaided, aiding, aids, unaidedaid
albeit albeit
allocateallocated, allocates, allocating, allocation,
 allocations
allocate
alteralterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternativealternatively, alternativesalternative
ambiguousambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amendamended, amending, amendment, amendments, amendsamend
analogyanalogies, analogousanalogy
analyseanalysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annualannuallyannual
anticipateanticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparentapparentlyapparent
appendappendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciateappreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approachapproachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriateappropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximateapproximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitraryarbitrariness, arbitrarilyarbitrary
areaareasarea
aspectaspectsaspect
assembleassembled, assembles, assemblies, assembling, assemblyassemble
assessassessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assignassigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assistassistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assumeassumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assureassurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attachattached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attainattainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitudeattitudesattitude
attributeattributable, attributed, attributes, attributing, attributionattribute
authorauthored, authoring, authors, authorshipauthor
authorityauthoritative, authoritiesauthority
automateautomatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
availableavailability, unavailableavailable
awareawareness, unawareaware
behalf behalf
benefitbeneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
biasbiased, biases, biasing, unbiasedbias
bondbonded, bonding, bondsbond
briefbrevity, briefed, briefing, briefly, briefsbrief
bulkbulkybulk
capablecapabilities, capability, incapablecapable
capacitycapacities, incapacitate, incapacitatedcapacity
categorycategories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
ceaseceased, ceaseless, ceases, ceasingcease
challengechallenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channelchannelled, channelling, channelschannel
chapterchapterschapter
chartcharted, charting, charts, unchartedchart
chemicalchemically, chemicalschemical
circumstancecircumstancescircumstance
citecitation, citations, cited, citing, citescite
civil civil
clarifyclarification, clarified, clarifies, clarifying, clarityclarify
classicclassical, classicsclassic
clauseclausesclause
codecoded, codes, codingcode
coherentcoherence, coherently, incoherent, incoherentlycoherent
coincidecoincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapsecollapsed, collapses, collapsible, collapsingcollapse
colleaguecolleaguescolleague
commencecommenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
commentcommentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commissioncommissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commitcommitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commoditycommoditiescommodity
communicatecommunicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
communitycommunitiescommunity
compatiblecompatibility, incompatibility, incompatiblecompatible
compensatecompensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compilecompilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complementcomplementary, complemented, complementing,
complements
complement
complexcomplexities, complexitycomplex
componentcomponentry, componentscomponent
compoundcompounded, compounding, compoundscompound
comprehensivecomprehensivelycomprehensive
comprisecomprised, comprises, comprisingcomprise
computecomputation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceiveconceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrateconcentrated, concentrates, concentrating, concentrationconcentrate
conceptconception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
concludeconcluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrentconcurrentlyconcurrent
conductconducted, conducting, conductsconduct
conferconference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confineconfined, confines, confining, unconfinedconfine
confirmconfirmation, confirmed, confirming, confirmsconfirm
conflictconflicted, conflicting, conflictsconflict
conformconformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consentconsensus, consented, consenting, consentsconsent
consequentconsequence, consequences, consequentlyconsequent
considerableconsiderablyconsiderable
consistconsisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constantconstancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constituteconstituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrainconstrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
constructconstructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consultconsultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consumeconsumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contactcontactable, contacted, contacting, contactscontact
contemporarycontemporariescontemporary
contextcontexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contractcontracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradictcontradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrarycontrarilycontrary
contrastcontrasted, contrasting, contrastive, contrastscontrast
contributecontributed, contributes, contributing,
 contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversycontroversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
conveneconvention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converseconverselyconverse
convertconversion, conversions, converted, 
convertible, converting, converts
convert
convinceconvinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperatecooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinatecoordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

II. Xem thêm và tải về 10 nhóm từ thông dụng

570 IELTS Academic words nhóm 1

570 IELTS academic words nhóm 02

570 IELTS academic words nhóm 03

570 IELTS academic words nhóm 04

570 IELTS academic words nhóm 05

570 IELTS academic words nhóm 06

570 IELTS academic words nhóm 07

570 IELTS academic words nhóm 08

570 IELTS academic words nhóm 09

570 IELTS academic words nhóm 10

III. Tải về 570 IELTS Academic words miễn phí

Tải 10 File trên về trên driver tại đây nhé: Download 570 IELTS Academic word miễn phí

Ngoài ra, các em có thể sử dụng ứng dụng iMemento Deluxe – chép file và học mỗi ngày (download – hướng dẫn sử dụng các em có thể tìm kiếm trên mạng nhé)

Chúc các bạn học tốt!

tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Bài viết liên quan