Ăn trọn điểm Grammartical Range & Accracy chỉ với 3 cấu trúc

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong IELTS Writing, Grammatical Range & Accuracy là 1 trong 4 yếu tố được giám khảo cân nhắc và cho điểm Grammatical Range and Accuracy

Ở tiêu chí này, examiner không chỉ đòi hỏi sự chính xác về ngữ pháp mà còn muốn bạn sử dụng đa dạng những cấu trúc câu trong bài thi.

Tuhocielts.vn sẽ giới thiệu cho bạn học một số cấu trúc so sánh số liệu thường được sử dụng khi viết Task 1.

Grammartical Range & Accracy chỉ với 3 cấu trúc

Ví dụ câu sau: Tỉ lệ giáo viên nữ ở bậc Tiểu học là hơn 90%, tỉ lệ giáo viên nam ở bậc Tiểu học là gần 10%, số liệu vào năm 2010

Có 3 cách để so sánh 2 số liệu này:

Cách 1: Dùng câu đơn

  • The percentage of female teachers at Primary school stood at over 90%, 10 times as much as that of male teachers.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school as opposed to/compared to/in comparison with only 10% male counterparts.
  • At 90%, the figure for female teachers at Primary school was 10 times as much as that of their counterparts.

Cách 2: Dùng mệnh đề trạng ngữ

  • There were 90% female teachers at Primary school while the figure for males stood at only 10%.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school while their counterparts made up only under 10%.

Xem bài viết liên quan khác:

Cách 3: Dùng mệnh đề quan hệ

  • The percentage of female teachers at Primary school, which stood at over 90%, was over 10 times as much as that of males.
  • Standing at over 90%, the percentage of female teachers was 10 times as much as that of males.

Grammatical Range and Accuracy – https://www.tuhocielts.vn/

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.